https://muzeumfrombork.pl
Loading...

Regulamin

Regulamin internetowej sprzedaży biletów w Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny"

§1
Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia oraz zwiedzanie obiektów za pośrednictwem strony: bilety.muzeumfrombork.pl. Każdy Klient korzystający systemu zakupu biletów online może dokonać ich zakupu po akceptacji zapisów niniejszego regulaminu.

§2
Dane muzeum

Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny", Katedralna 8, 14-530 Frombork, NIP 520163188, REGON 520163188 zwane dalej Muzeum

§3
Zakup i otrzymanie biletów

 1. Klient za pośrednictwem wymienionej w § 1 strony internetowej dokonuje zakupu biletów wstępu przy pomocy przelewu elektronicznego względnie transferu elektronicznego, w nominalnych cenach bez dodatkowych opłat.
 2. Zwroty biletów nie są przyjmowane. Zwroty biletów wstępu zakupionych za pośrednictwem internetu są możliwe jedynie w przypadku odwołania wydarzenia lub braku możliwości udostępnienia obiektu.
 3. Warunkiem zakupu biletów wstępu jest zapłacenie pełnej ceny biletów, podanie aktywnego adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza zakupu, a także akceptacja niniejszego regulaminu. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zakupu.
 4. W sprzedaży online dostępne są bilety normalne i ulgowe. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, uczniom oraz studentom i osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownej legitymacji. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia do obiektów.
 5. System umożliwia również pobranie biletów bezpłatnych na wydarzenia, dla których przewidziano taką formę wstępu.
 6. Wstęp na zwiedzanie obiektów możliwy jest od godziny wymienionej na bilecie. Zakończenie zwiedzania musi nastąpić do godziny wymienionej na bilecie jako godzina zakończenia zwiedzania, a jeśli nie została podana do zamknięcia obiektów. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie, widzowie spóźnieni będą wpuszczani wyłącznie wówczas, gdy nie zakłóci to wydarzenia lub w przerwie, gdy przewidziano przerwę.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu zakupu biletów online z przyczyn niezależnych od Muzeumu lub ze względów bezpieczeństwa.
 8. Zakup biletu wstępu następuje po zapłaceniu pełnej ceny biletów poprzez oferowany system płatności. Transakcje są obsługiwane przez operatora płatności internetowych, który zapewnia bezpieczną realizację transakcji.
 9. Płatność musi być dokonana w ciągu 30 minut od momentu wyboru biletu, po upływie tego czasu transakcja zostanie anulowana.
 10. Bilet należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym w sposób umożliwiający odczytanie danych identyfikujących spektakl, którego dotyczy, w tym indywidualnego kodu kreskowego.
 11. Bilet podlega weryfikacji przy wejściu do budynku, w którym odbywa się wydarzenie lub zwiedzanie i uprawnia jego okaziciela do wstępu.
 12. Po pozytywnej weryfikacji, powtórne użycie biletu zawierającego takie same dane nie będzie możliwe. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ew. przekazanie danych z biletu osobom trzecim.

§4
Odstąpienie od Umowy

Muzeum informuje, iż stosownie do treści art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§5
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta jest Muzeum. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez usługodawcę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.
 2. Klient akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Muzeum w zakresie niezbędnym do rezerwacji biletów. Dane nie będą udostępniane osobom lub podmiotom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie zakupu biletów online są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

§6
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej. W tym celu powinien skontaktować się z Muzeum za pośrednictwem poczty elektronicznej zespol.katedralny@gmail.com do 14 dni od dnia zakupu. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji.
 2. Muzeum ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Muzeum w powyższym terminie oznacza, że Muzeum uznało reklamację za uzasadnioną.

§7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Klient oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego (niedozwolonego) przez ustawę (oszustwo, itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
 2. Muzeum ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych.
 3. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 4. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy sprzedaży biletów regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zm.).

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procesie rezerwacji i sprzedaży biletów jest Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny", Katedralna 8, 14-530 Frombork, NIP 520163188, REGON 520163188 , reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych w procesie rezerwacji i sprzedaży biletów jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Muzeum danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu rezerwacji i sprzedaży biletów.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a ich przestrzeganie nadzoruje powołany Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres mailowy: dane@muzeumfrombork.pl lub przesyłając korespondencję na adres Muzeum.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniana, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. W każdej chwili, Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
  Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Dane osobowe Kupującego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy będzie to wynikało z umowy. Dane osobowe Kupującego nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres korzystania z oferty kulturalnej Muzeum, lub przez czas trwania umowy z Muzeum lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, o ile była podstawą przetwarzania.